SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti LB BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38076, IČO: 26224461, http://lbbohemia.cz, e-mail.: info@lbbohemia.cz (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zpracovávala v rámci registrace do uživatelského účtu Vaše následující osobní údaje:
 • jméno, příjmení;
 • název společnosti;
 • e-mailovou adresu;
 • doručovací adresu;
 • fakturační adresu;
 • telefonní číslo;
 • historii objednávek;
 • IP adresa.
 1. Výše uvedené údaje budou zpracovány na základě Vašeho souhlasu. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a bude probíhat za účelem:
 • vytvoření a administrace uživatelského účtu;
 • komunikace s uživatelem;
 • nabídnutí pohodlnějšího nákupu.
 1. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu Vašeho aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 5 let od založení uživatelského účtu. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel webového rozhraní společnost ImperialMedia s.r.o., IČO: 27737683, se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště;
 • poskytovatel software Google Analytics společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • poskytovatel software Sklik společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov;
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.
 2. Správce Vás informuje, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.
 3. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Správce nebo e-mailu (info@lbbohemia.cz). Pokud jste provedli objednávku s údaji, které jste zadali při registraci, může být Správce oprávněn takové údaje nadále zpracovávat ze zákonných důvodů.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí však bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů;
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává;
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii;
 • na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;
 • požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů; výmaz však bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů;
 • vznést vůči Správci námitku proti zpracování.

Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozích oprávnění, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření, o které požádáte, je Správce povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Správce v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte dále právo:
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, http://www.uoou.cz.
 1. Nejste povinni tento souhlas se zpracováním osobních údajů Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však Správce nebude moci vytvořit uživatelský účet. V případě, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů nechcete Správci poskytnout, registraci Vašeho uživatelského účtu neprovádějte.
 2. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na Správce.
 3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 20.4.2020.

V Břeclavi dne 10. dubna 2020