Zásady používání souborů cookies

 1. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, si Vás tímto společnost LB BOHEMIA, s.r.o., se sídlem Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38076, IČO: 26224461, http://lbbohemia.cz, e-mail.: info@lbbohemia.cz (dále i jen „Správce“), dovoluje informovat, že tyto internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že soubory cookies návštěvníky našeho webu, včetně trvalých, zpracovávají.
 2. Soubory cookies slouží pro zlepšení Vám poskytovaných služeb. Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:
 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají naši návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 2 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě Vašeho souhlasu a z důvodu našich oprávněných zájmů specifikovaných výše dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).
 2. Zpracování osobních údajů sběrem cookies je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel webového rozhraní společnost ImperialMedia s.r.o., IČO: 27737683, se sídlem Svatojiřské nábřeží 1208, 686 01 Uherské Hradiště;
 • poskytovatel software Google Analytics společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • poskytovatel software Sklik společnost Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov;

 

 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 1. Soubory cookies používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookies“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče.
 2. Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookies plní, lze cookies rozdělit na:
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • trackingové(sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů;
 • remarketingové a retargetingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení;
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí internetových stránek, že pochopíme, jak jej uživatelé používají;
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost internetových stránek.
 1. Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našem webu mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
 2. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies. Pro více informací můžete použít nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud se použití souborů cookies nepovolí, některé funkce internetové stránky nemusí fungovat, jak byly navrženy.
 3. Ve spodní části stránek http://lbbohemia.cz se při Vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve Vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět; k tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky http://www.lbbohemia.cz zakázali a již uložené cookies případně vymazali.
 • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává;
 • vyžádat si u Správce přístup k Vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii;
 • na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR;
 • nechat Vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování;
 • požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů;
 • vznést vůči Správci námitku proti zpracování.

Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozích oprávnění, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Správce nepřijal opatření, o které požádáte, je Správce povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Správce v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle GDPR máte dále právo:
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle GDPR byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s GDPR;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, http://www.uoou.cz.
 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR.
 2. Správce Vás informuje, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.
 3. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na Správce.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 20.4.2020.

 

V Břeclavi dne 10. dubna 2020